จุดแข็งของไทย ใน AEC

3 เสาหลักอาเซียน รู้จักกันหรือยังเอ่ย

3 เสาหลักอาเซียน คือ 3 ความร่วมมือ ที่ประชาคมอาเซียนตกลงร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือกันในด้านของเศรษฐกิจภายในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่

เสา 1 : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)
เสา 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมอาเซียน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เสรีภาพ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างสันติวิธี โดยจะเน้นไปที่ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อสันติสุข มีความรับผิดชอบร่วมกันรวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับประชาคมอาเซียนด้วย และสุดท้าย เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศนั่นเอง

เสา 2 : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)
เสา 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การขนส่งสินค้า และการลงทุน โดยภายในประเทศอาเซียนนั้น จะสามารถส่งสินค้าถึงกันได้โดยไม่ต้องเสียภาษี หรือเสียน้อยที่สุด และยังสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆภายในอาเซียนได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเสาหลักที่ 2 ในอาเซียนนั้น จะเน้นไปที่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจโลก

เสา 3 : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC)
เสา 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ประเทศอาเซียนมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ และแบ่งปันกัน อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อความสงบสุข และความสุขของประเทศชาติอีกด้วย โดยจะเน้นไปที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา

3 เสาหลักอาเซียน จะเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 รวมถึงอาเซียนด้านอื่นๆด้วย ซึ่งเรียกได้ว่า ปี 2558 นี้ จะเป็นปีเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั่นเอง และจะเริ่มมีการใช้ภาษากลางอาเซียน ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น ใครที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ ต้องรีบเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ

Comments

comments

Check Also

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ภาพโดย ฌัฐพล ศรีสุข พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีรายละเอียดดังนี้ – 25 ตุลาคม พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *