จุดแข็งของไทย ใน AEC

3 เสาหลักอาเซียน รู้จักกันหรือยังเอ่ย

3 เสาหลักอาเซียน คือ 3 ความร่วมมือ ที่ประชาคมอาเซียนตกลงร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือกันในด้านของเศรษฐกิจภายในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่

เสา 1 : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)
เสา 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมอาเซียน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เสรีภาพ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างสันติวิธี โดยจะเน้นไปที่ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อสันติสุข มีความรับผิดชอบร่วมกันรวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับประชาคมอาเซียนด้วย และสุดท้าย เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศนั่นเอง

เสา 2 : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)
เสา 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การขนส่งสินค้า และการลงทุน โดยภายในประเทศอาเซียนนั้น จะสามารถส่งสินค้าถึงกันได้โดยไม่ต้องเสียภาษี หรือเสียน้อยที่สุด และยังสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆภายในอาเซียนได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเสาหลักที่ 2 ในอาเซียนนั้น จะเน้นไปที่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจโลก

เสา 3 : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC)
เสา 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้ประเทศอาเซียนมีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ และแบ่งปันกัน อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อความสงบสุข และความสุขของประเทศชาติอีกด้วย โดยจะเน้นไปที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา

3 เสาหลักอาเซียน จะเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 รวมถึงอาเซียนด้านอื่นๆด้วย ซึ่งเรียกได้ว่า ปี 2558 นี้ จะเป็นปีเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั่นเอง และจะเริ่มมีการใช้ภาษากลางอาเซียน ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น ใครที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษ ต้องรีบเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ

Comments

comments

Check Also

สายบุญก็มา 12 วัดใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก

ไม่ว่าจะสายบุญ สายบาป ก็อิ่มบุญอิ่มทิพย์กันถ้วนหน้า 12 วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT เดินทางสะดวก ไหว้วันเดียวครบทุกที่ประหยัดค่าเดินทาง แถมมีเงินเหลือบริจาคถวายวัดสร้างบุญสร้างกุศลไปอีก เรียกได้ว่าทำบุญชาตินี้ มีเงินเหลือเก็บตั้งแต่ชาตินี้ยันชาติหน้าเลยค่ะคุณ วัดใกล้รถไฟฟ้า BTS …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *