AEC

จุดอ่อนของไทยใน AEC

จุดอ่อนของไทยใน AEC

จากการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมานี้ ไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ใน AEC ซึ่งในด้านของจุดแข็งของไทยนั้น ก็จะทำให้ไทยได้เปรียบและได้ผลประโยชน์มากมาย แต่ในด้านจุดอ่อนของไทยนั้น ก็อาจจะทำให้ไทยเสียเปรียบอยู่บ้าง สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดจุดอ่อนของไทยใน AEC กันค่ะ ซึ่งจุดอ่อนของไทยใน AEC นั้น ก็มีไม่มากนัก แต่ก็ส่งผลต่อประเทศไทยมากทีเดียวเลยล่ะ โดยจุดอ่อนของประเทศไทยในอาเซียน มีดังนี้ 1. คนไทยขาดทักษะด้านภาษา เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นั้น จะนิยมพูดกันแต่ภาษาไทย และไม่ค่อยได้สนใจภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ เมื่อเปิดอาเซียน จึงมีแนวโน้มที่ไทยจะต้องเจออุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเป็นอย่างมาก เพราะประเทศอาเซียน จะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันนั่นเอง 2. การศึกษาของไทยถูกจัดอยู่ในระดับที่ด้อยกว่าประเทศอาเซียนเป็นอย่างมาก คือ อันดับที่ 8 ของอาเซียน จึงทำให้คุณภาพของคนไทยและแรงงานไทยด้อยไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเดินทางไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นๆ หรือการตกงานของคนไทยได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งรัด ที่จะพัฒนาการศึกษาของคนไทยให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เมื่อเปิดอาเซียนในปี 2558 นั่นเอง 3. เทคโนโลยีการผลิตของไทย ยังคงเป็นแบบชั้นกลางอยู่ จึงทำให้ไทยไม่สามารถผลิตได้จนครบกระบวนการ ส่งผลให้ต้องรับสินค้าจากประเทศอื่นเข้ามาผลิตต่อ หรือต้องส่งวัตถุดิบในประเทศออกไปผลิตยังประเทศอื่น ซึ่งจะทำให้ต้องเจอกับปัญหาภาษี และทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้นได้ เห็นไหมว่า ถึงแม้จุดอ่อนของไทยใน AEC จะมีเพียงไม่กี่ข้อ แต่ก็ส่งผลกับประเทศไทยมากทีเดียวเลยล่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาและการศึกษา …

Read More »

จุดแข็งของไทย ใน AEC

จุดแข็งของไทย ใน AEC

จากการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมานี้ ไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ใน AEC ซึ่งในด้านของจุดแข็งของไทยนั้น ก็จะทำให้ไทยได้เปรียบและได้ผลประโยชน์มากมาย แต่ในด้านจุดอ่อนของไทยนั้น ก็อาจจะทำให้ไทยเสียเปรียบอยู่บ้าง สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึงจุดแข็งของไทยกันค่ะ จุดแข็งของไทยใน AEC มีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย 1. เป็นฐานผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลก เนื่องจากประเทศไทยนั้น มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะมาจากยุโรป หรือเอเชีย จงทำให้ไทยได้เปรียบในทางการค้าและเศรษฐกิจมากทีเดียว อีกทั้งยังส่งผลให้ไทยมีความน่าเชื่อถือ และสามารถส่งออกสินค้าได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย 2. มีคมนาคมดี เนื่องจากประเทศไทย มีเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆได้แทบทุกเส้นทาง และมีความสะดวกในการเดินทางไปมาสู่กัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ จึงทำให้ไทยมีโอกาสในการทำธุรกิจและค้าขายกับประเทศอื่นๆได้มาก 3. มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟฟ้า หรือถนน จึงทำให้ไทย เป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ และมีความสะดวก สบาย แทบทุกด้าน 4. ระบบธนาคารพาณิชย์มีความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ จึงทำให้ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือไปด้วย ส่งผลให้ชาวต่างชาติ นิยมเข้ามาลงทุนในไทยนั่นเอง 5. มีแรงงาน เป็นจำนวนมาก ทำให้ไทยสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถขยายเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าได้รวดเร็วอีกด้วย การก่อตั้งอาเซียนนี้ ไทยมีจุดแข็งมากพอสมควรเลยนะคะ ซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้ไทยพัฒนาไปได้มากทีเดียว แต่อย่างไรไทยก็ยังคงมีจุดอ่อน ใน AEC อยู่บ้าง …

Read More »

3 เสาหลักอาเซียน รู้จักกันหรือยังเอ่ย

จุดแข็งของไทย ใน AEC

3 เสาหลักอาเซียน คือ 3 ความร่วมมือ ที่ประชาคมอาเซียนตกลงร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือกันในด้านของเศรษฐกิจภายในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ เสา 1 : ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) เสา 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมอาเซียน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เสรีภาพ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างสันติวิธี โดยจะเน้นไปที่ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อสันติสุข มีความรับผิดชอบร่วมกันรวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับประชาคมอาเซียนด้วย และสุดท้าย เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศนั่นเอง เสา 2 : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) เสา 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ การตลาด การขนส่งสินค้า และการลงทุน โดยภายในประเทศอาเซียนนั้น จะสามารถส่งสินค้าถึงกันได้โดยไม่ต้องเสียภาษี หรือเสียน้อยที่สุด และยังสามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆภายในอาเซียนได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเสาหลักที่ 2 ในอาเซียนนั้น จะเน้นไปที่ …

Read More »

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร

สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง ประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลก ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเป็นครอบครัวเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกับมีการร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน …

Read More »

เกร็ดความรู้อาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 2. ไทย (ราชอาณาจักรไทย) 3. บรูไนดารุสซาลาม (เนากราบรูไนดารุสซาลาม) 4. พม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) 5. ฟิลิปปินส์ (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) 6. มาเลเซีย 7. ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไทยประชาชนลาว) 8. สิงคโปร์ (สาธารณรัฐสิงคโปร์) 9. เวียดนาม (สาธารณรัฐสัมคมนิยมเวียดนาม) 10. อินโดนีเซีย (สาธารณอินโดนีเซีย อาเซียน + 3 และอาเซียน + 6 คืออะไร? อาเซียน + 3 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอกอาเซียน …

Read More »